Χρήσιμα Αρχεία

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή διαγωνισμού ΣΒΑΚ
για Δήμο μεγαλύτερο από 6000 κατοίκος
 Τεχνική Περιγραφή
Ενδεικτικοί Στόχοι
 Ενδεικτικοί Στόχοι
Ορισμός πρoτεραιοτήτων και οράματος
 Όραμα Θεσσαλονίκης
Προτεινόμενα Δεδομένα και Ομάδα Μελέτης ΣΒΑΚ ανά μέγεθος Δήμο
 Προτεινόμενα Δεδομένα και Ομάδα